Categories
P1

P1. Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice

Pentru a realiza cu succes acest proiect este foarte important să înțelegeți conceptul de politică publică: ce înseamnă, care sunt instituțiile ce pot lua decizii cu privire la politicile publice și cum pot participa cetățenii la procesul de elaborare a politicilor publice. Scopul acestui pas este cunoaşterea problemelor comunităţii în care trăiţi. Va fi obţinută o listă cu probleme ale comunităţii ce necesită elaborarea şi implementarea de noi politici publice. Pe baza acestei liste va fi aleasă la pasul următor problema pe care o va studia clasa voastră printr-o procedură stabilită de comun acord.

P1.1 Politicile publice

Într-o societate democratică politicile publice includ tot ceea ce este legat de modul în care instituțiile publice gestionează diferite probleme ale societății. Politicile publice sunt elaborate și implementate de instituții publice de diferite niveluri (locale, județene, naționale sau europene) și din toate cele trei domenii (legislativ, executiv, judecătoresc).

În baza principiilor democratice, cetățenii au posibilitatea și datoria civică de a se implica activ, nu doar în alegerea unor reprezentanți în structurile de luare a deciziilor din autoritățile publice ci și în dezbaterea problemelor care le afectează viața cotidiană. Ei pot influența autoritățile în elaborarea de politici publice care să corespundă nevoilor și intereselor lor. Autoritățile publice nu pot răspunde favorabil tuturor solicitărilor dar au datoria de a consulta cetățenii, de a analiza propunerile pe care aceștia le fac și de a argumenta în mod clar și transparent deciziile luate.

Aceste responsabilități ale autorităților sunt descrise în câteva acte normative, dintre care cele mai relevante sunt:

Legea privind liberul acces la informatiile de interes public, care obligă autoritățile să:

  • comunice din oficiu anumite informații de interes public;
  • asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal;
  • garanteze accesul mass-media la informațiile de interes public.

Legea privind transparența decizională în administrația publică, care obligă autoritățile administrației publice centrale și locale să:

  • informeze cetățenii asupra problemelor de interes public ce urmează a fi dezbătute și asupra proiectelor de acte normative;
  • consulte cetățenii în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative și să le permită să formuleze propuneri.

Constituția României, la articolul 51, referitor la dreptul de petiţionare recunoaște dreptul cetățenilor și al organizațiilor de a se adresa autorităţilor publice prin petiţii, petițiile fiind scutite de taxe, iar autoritățile având obligaţia să răspundă.

Ordonanța privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, reglementează modul de exercitare de către cetățeni a acestui drept. Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin e-mail, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome.

Toate aceste acte normative prevăd termene clare în care instituțiile trebuie să răspundă solicitărilor cetățenilor. Textele acestora sunt disponibile gratuit și în formă actualizată pe portalul legislativ al României, accesibil la legislatie.just.ro.

Exerciții:

1. Analizați textul Legii privind transparența decizională în administrația publică și identificați modalitățile prin care cetățenii pot participa la elaborarea politicilor publice (descrise pe larg în Capitolul II. Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor).

2. Citiți toate actele normative menționate mai sus și identificați termenele de răspuns pe care trebuie să le respecte instituțiile publice.