Categories
P1

P1. Formular de identificare a problemelor

Categories
P1

P1.3 Relația dintre problemele comunității și politicile publice

Comunitatea locală în care trăiți poate fi confruntată cu probleme de diferite tipuri. Unele probleme țin de sfera privată sau de cea a societății civile. Altele, însă, pot fi rezolvate prin adoptarea sau modificarea unor politici publice.

Pentru unele probleme nu există politici publice (deoarece problema nu s-a manifestat în trecut sau nu a fost considerată importantă), în timp ce în alte cazuri există o politică publică dar aceasta nu este aplicată corespunzător sau s-a dovedit ineficace în soluționarea problemei.

Pentru unele domenii sau tipuri de probleme, politicile publice sunt adoptate la nivel european sau național, în timp ce pentru altele deciziile sunt luate la nivel local sau județean.

Iată câteva exemple de categorii de probleme ale comunităților ce se află în general în atribuțiile autorităților publice situate la nivel local sau județean:

 • probleme privind respectarea drepturilor omului (dreptul la educație, dreptul la libertatea de opinie, dreptul la proprietate, dreptul la asociere etc.);
 • probleme legate de nevoile specifice ale unor grupuri defavorizate (accesul persoanelor cu dizabilități în instituții publice, culturale, magazine etc.);
 • probleme de trafic și infrastructură (blocaje în trafic; circulația pe bicicletă; transportul în comun pe anumite rute; probleme legate de canalizare, alimentare cu apă, străzi);
 • probleme de mediu, poluare, curățenie (mizeria din parcuri; poluarea localității de o fabrică aflată în apropiere; spațiile verzi; colectarea gunoiului);
 • probleme de sănătate publică (răspândirea plantelor puternic alergene; refuzul vaccinării);
 • probleme privind siguranța publică și combaterea infracționalității (zone considerate nesigure, comerț ilegal, munca fără documente legale);
 • probleme de urbanism și amenajarea teritoriului (adaptarea planurilor și normelor astfel încât să răspundă nevoilor actuale și să susțină dezvoltarea durabilă a localității);
 • probleme privind funcționarea serviciilor publice și accesul cetățenilor la acestea (cozi la ghișee, servicii întârziate sau de calitate necorespunzătoare).

Temă:

Adresați întrebări membrilor familiei, vecinilor și altor adulți pe care îi cunoașteți, urmăriți știrile locale (site-uri de știri, ziare, radio, tv) pentru a identifica probleme care țin de politici publice. Pentru fiecare problemă identificată completați formularul de mai jos. Puteți realiza această sarcină singuri sau împreună cu alți 2-3 colegi.

Categories
P1

P1.2 Ce este și ce nu este o politică publică?

Putem diferenția trei tipuri de acțiuni prin care membrii unei societăți se organizează pentru a gestiona diferite aspecte comune:

 • acțiuni ce țin de sfera privată;
 • acțiuni ce țin de sfera societății civile;
 • acțiuni ale autorităților publice.

În sfera privată, persoanele cu anumite interese și preocupări se asociază pentru a-și urmări interesele de grup, respectând legea și nedorind intervenții nejustificate ale autorităților în activitatea lor. Acestea pot avea scopuri economice (de exemplu, companiile private) dar și scopuri ne-economice (de exemplu, biserica, asociația de proprietari a unui imobil cu mai multe apartamente, asociația părinților).

Societatea civilă presupune asocierea din proprie inițiativă a unor cetățeni pentru a-și proteja și a-și promova interesele comune, pe cele ale anumitor grupuri din societate sau anumite principii și idei. Aceste asocieri iau cel mai frecvent forma unor „organizații neguvernamentale“ (ONG). Ele pot contribui la monitorizarea și influențarea acțiunilor autorităților publice dar pot și sprijini autoritățile în îmbunătățirea situației în anumite domenii.

Autoritățile publice includ instituțiile publice de orice nivel (locale, județene, naționale sau europene) din toate cele trei domenii (legislativ, executiv, judecătoresc). Acestea elaborează și implementează politicile publice.

Fiecare din aceste entități poate găsi soluții la problemele dintr-o societate. În unele cazuri, anumite probleme existente la nivelul comunității sunt soluționate de grupuri de cetățeni sau de ONG-uri (societatea civilă). În alte cazuri, problemele necesită politici publice pentru a fi soluționate și atunci intră în responsabilitatea autorităților publice. Există, de asemenea, probleme care pot fi soluționate fie prin politici publice, fie prin soluții ale societății civile.

Exercițiu:

Pentru a înțelege diferența dintre soluții bazate pe o politică publică și soluții prin acțiuni ale societății civile citiți exemplele de mai jos și completați mai departe:

ProblemăSoluționare prin politici publiceSoluție a societății civile
Extinderea ambroziei, o plantă puternic alergenă ce afectează un număr mare de persoane din localitate.Hotărâre de consiliu local care prevede amenzi pentru proprietarii de terenuri care nu asigură cosirea, smulgerea sau erbicidarea terenurilor lor, pentru ca ambrozia să fie eradicată.Activități de voluntariat ale cetățenilor pentru cosirea, smulgerea sau erbicidarea terenurilor neîngrijite din localitatea/cartierul lor.
Copiii dintr-un cartier defavorizat nu au condiții acasă pentru a învăța și pentru a-și face temele.Autoritățile publice înființează un centru social-educativ în cartier.Un grup de pensionari se organizează pentru a oferi sprijin după ore copiilor din familii defavorizate.
Una dintre fabricile din localitate, deși respectă standardele oficiale de poluare, generează un miros care deranjează locuitorii.Hotărâre de consiliu local care prevede interzicerea funcționării oricărei fabrici în apropierea zonelor locuite, însoțită de concesionarea unui teren la 20 km de localitate și scutirea de impozite pe termen de 6 luni dacă fabrica se mută acolo, pentru a nu se pierde locurile de muncă respective.Organizațiile neguvernamentale scriu scrisori conducerii fabricii pentru a lua măsuri și fac o campanie adresată muncitorilor din fabrica respectivă.
Se generează blocaje în trafic într-o intersecție intens circulată din cauza unui flux constant de pietoni ce traversează strada.Decizia primăriei de construire a unui pasaj subteran pentru pietoni.Această problemă nu poate fi soluționată decât prin decizii ale autorităților.
Trei familii de refugiați din Siria s-au mutat în cartier și au nevoie de sprijin pentru a cunoaște zona, instituțiile locale etc.Fiind vorba de un grup mic de persoane cu nevoi specifice, nu se justifică adoptarea unei politici publice locale.O organizație locală le acordă sprijin în stabilirea de contacte în cadrul comunității și în accesarea serviciilor publice și private din localitate.
Râul/lacul din comunitate este poluat și plin de gunoaie.
Există un număr din ce în ce mai mare de tineri cu probleme de obezitate.
Cetățenii din localitate aruncă hârtii, mucuri de țigări și alte gunoaie pe jos.

Acest proiect se focalizează nu pe soluțiile pe care le poate aduce societatea civilă ci pe formularea de propuneri de politici publice ca soluții la problemele comunității.

Cetățenii pot participa la elaborarea de politici publice la toate nivelurile (local, județean, național și
european). Iată câteva exemple de modalități concrete de participare publică:

 • contactarea instituțiilor publice prin mesaje pe site-urile acestora, prin email sau telefon, pentru a solicita informații sau pentru a face propuneri;
 • participarea la ședințe publice (inclusiv asistarea la ședințele consiliului local);
 • convingerea altor cetățeni să sprijine o anumită propunere de politică publică;
 • participarea la demonstrații și proteste;
 • realizarea de cercetări care să argumenteze nevoia de schimbare sau să testeze o soluție;
 • organizarea sau susținerea de campanii, evenimente și manifestații pe rețelele de socializare.

Realizând acest proiect vă veți dezvolta competențele necesare pentru a fi cetățeni activi și a participa în mod constructiv la îmbunătățirea modului în care instituțiile publice își îndeplinesc responsabilitățile. Veți înțelege cum puteți identifica problemele comunității, cum puteți obține informații despre ele și găsi soluții pentru rezolvarea lor. Veți putea diferenția cu ușurință între problemele care sunt de competența autorităților publice și problemele care pot fi soluționate de societatea civilă. De asemenea, veți învăța cum puteți influența autoritățile publice să ia în considerare propunerile voastre.

Categories
P1

P1. Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice

Pentru a realiza cu succes acest proiect este foarte important să înțelegeți conceptul de politică publică: ce înseamnă, care sunt instituțiile ce pot lua decizii cu privire la politicile publice și cum pot participa cetățenii la procesul de elaborare a politicilor publice. Scopul acestui pas este cunoaşterea problemelor comunităţii în care trăiţi. Va fi obţinută o listă cu probleme ale comunităţii ce necesită elaborarea şi implementarea de noi politici publice. Pe baza acestei liste va fi aleasă la pasul următor problema pe care o va studia clasa voastră printr-o procedură stabilită de comun acord.

P1.1 Politicile publice

Într-o societate democratică politicile publice includ tot ceea ce este legat de modul în care instituțiile publice gestionează diferite probleme ale societății. Politicile publice sunt elaborate și implementate de instituții publice de diferite niveluri (locale, județene, naționale sau europene) și din toate cele trei domenii (legislativ, executiv, judecătoresc).

În baza principiilor democratice, cetățenii au posibilitatea și datoria civică de a se implica activ, nu doar în alegerea unor reprezentanți în structurile de luare a deciziilor din autoritățile publice ci și în dezbaterea problemelor care le afectează viața cotidiană. Ei pot influența autoritățile în elaborarea de politici publice care să corespundă nevoilor și intereselor lor. Autoritățile publice nu pot răspunde favorabil tuturor solicitărilor dar au datoria de a consulta cetățenii, de a analiza propunerile pe care aceștia le fac și de a argumenta în mod clar și transparent deciziile luate.

Aceste responsabilități ale autorităților sunt descrise în câteva acte normative, dintre care cele mai relevante sunt:

Legea privind liberul acces la informatiile de interes public, care obligă autoritățile să:

 • comunice din oficiu anumite informații de interes public;
 • asigure persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public solicitate în scris sau verbal;
 • garanteze accesul mass-media la informațiile de interes public.

Legea privind transparența decizională în administrația publică, care obligă autoritățile administrației publice centrale și locale să:

 • informeze cetățenii asupra problemelor de interes public ce urmează a fi dezbătute și asupra proiectelor de acte normative;
 • consulte cetățenii în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative și să le permită să formuleze propuneri.

Constituția României, la articolul 51, referitor la dreptul de petiţionare recunoaște dreptul cetățenilor și al organizațiilor de a se adresa autorităţilor publice prin petiţii, petițiile fiind scutite de taxe, iar autoritățile având obligaţia să răspundă.

Ordonanța privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, reglementează modul de exercitare de către cetățeni a acestui drept. Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin e-mail, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome.

Toate aceste acte normative prevăd termene clare în care instituțiile trebuie să răspundă solicitărilor cetățenilor. Textele acestora sunt disponibile gratuit și în formă actualizată pe portalul legislativ al României, accesibil la legislatie.just.ro.

Exerciții:

1. Analizați textul Legii privind transparența decizională în administrația publică și identificați modalitățile prin care cetățenii pot participa la elaborarea politicilor publice (descrise pe larg în Capitolul II. Proceduri privind participarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de luare a deciziilor).

2. Citiți toate actele normative menționate mai sus și identificați termenele de răspuns pe care trebuie să le respecte instituțiile publice.